Alisa Lim A Po | 1975

[NL]
Hoewel Alisa Lim A Po (1975) pas laat voor een carrière als professioneel kunstenares koos, wist ze als kind al wat haar roeping was. De Bossche kunstacademie bracht haar als achttienjarige echter niet wat ze ervan gehoopt had en Lim A Po kwam uiteindelijk als zelfstandig ondernemer terecht in de reclamewereld. Een aantal ingrijpende gebeurtenissen in haar leven deden haar in 2012 besluiten alsnog voor het autonoom kunstenaarschap te gaan. Ze houdt atelier in een groot kantoorpand aan de Boeingavenue te Schiphol-Rijk.

Waar veel kunstenaars doorgaans jaren voor moeten werken, kwam het succes voor Lim A Po zeer snel. Ze wordt vertegenwoordigd door diverse galeries in binnen en buitenland en verkoopt bijna alles wat ze maakt. Lim A Po: ‘Helemaal vanzelf gaat het nu ook weer niet hoor! Het is hard werken en ik initieer veel zelf. Zo organiseer ik eigen exposities en neem ik zelf deel aan diverse beurzen. Het mooie hiervan vind ik dat ik deze volgens mijn eigen visie kan inkleden. Zo kan ik mijn verhaal in vrijheid vertellen. Het enige waar ik op stuit is dat tijd beperkt is. De dagen zijn te kort, de klokt tikt te snel. Mijn hoofd staat nooit stil, de ideeën borrelen continue op en mijn ambities gaan steeds verder. Het is lastig om een goede balans te vinden, een prettig ritme waarin alles zijn plek vindt. Eigenlijk, wil ik alle neven-activiteiten afbouwen zodat ik mij volledig kan focussen op het werken in mijn atelier. Utopia!’

Lim A Po werkt conceptueel en seriematig. En als je naar haar opeenvolgende series kijkt, lijkt het alsof ze schrijft. In hoofdstukken. Ze vertelt een verhaal en komt stap voor stap dichter bij het volgende boek. Het werk laat zich dan ook bekijken als een reis, waar Lim A Po komt worden nieuwe ervaringen en beelden opgedaan die tot uitdrukking komen in haar werk. Werk dat steeds in ontwikkeling is, zich verrijkt en daardoor verrast.

Een van de opvallendste ontwikkelingen in haar werk is de geleidelijke overgang van figuratie naar abstractie. Krachtig is haar onderzoek naar materiaal en techniek en de uitdaging om schijnbaar onmogelijke combinaties mogelijk te maken. Lim A Po werkt op traditionele materialen zoals papier en linnen, maar veelal op metalen zoals aluminium en koper. 'Het werken met deze materialen geeft haar vrijheid en inspiratie. 'Ik hou ervan om de materialen te bestuderen en hun kenmerken te gebruiken, temeer zij mijn werk mede bepalen.'

Haar werk kan herkend worden door haar unieke handschrift. Haar werken vertegenwoordigen schoonheid, verfijning en een hoog niveau van techniek. Haar unieke, gedurfde, kleurrijke stijl is onmisbaar herkenbaar.

Lim A Po vind haar inspiratie uit het leven en weerspiegelt deze ervaringen aan het universeel sociaal gedrag. Het werk verwijst naar zaken als eerlijkheid, saamhorigheid, vertrouwen, geluk en liefde. Maar ook de negatieve aspecten van het leven, zoals verdriet, eenzaamheid, geweld en angst. Deze bevindingen vertaalt ze naar emotioneel doek, soms heel subtiel, de andere keer meer dominant.

'In mijn werk kan ik mijn eigen ideeën vermengen met de werkelijkheid en iets nieuws creëren. Ik verwijs naar Stephan Balkenhol als hij zegt: 'Mijn werk is een mix van een spiegel en een projectiescherm. Je herkent jezelf erin of je kan je eigen ideeën erop projecteren.'

Het werk ontwikkelt zich naar de abstractie. Zelf karakteriseert ze haar werk nog wel als beperkt abstract daar elementen van de herkenbare werkelijkheid -in meer of mindere mate- worden getoond, echter zonder bijzonderheden te verbeelden.

[ENG]
Although she knew as a child what her calling was, Alisa Lim A Po (1975) commited to her career as a professional artist quite late. At the young age of 18 the Art Academy did not bring what she had hoped for. Lim A Po ended up as an independent entrepreneur in advertising. A number of radical events in her life made her decide in 2012 to commit herself fully to art. She holds a studio in a office building in Schiphol-Rijk.

Where many artists usually have to work for years, the success for Lim A Po came very quickly. She is represented by various galleries in NL and abroad and sells almost everything she makes. Lim A Po: 'It is hard work, but it feels like home. I do initiate a lot myself. In this way I can organize my own events and take part in various exhibitions. Following my own vision and telling my story without any concession. One thing, time is limited! The days are too short, the clock ticks too fast. My head never stands still, the ideas are bubbling continuously and my ambitions keeps going. It is difficult to find a good balance, a good rhythm in which everything finds its place. In fact, I want to reduce all the secondary activities so that I can fully focus on working in my studio. Utopia!'

Lim A Po works conceptually and in series. And if you look at her successive series it seems like she writes. In chapters. She tells a story, step by step, closer to the next book. The work can therefore be viewed as a journey where new experiences and images are expressed in her work. Work that is constantly evolving, enriched and therefore surprising.

One of the most striking developments in her work is the gradual transition from figuration to abstraction. Powerful is her research into materials and technology and the challenge to make seemingly impossible combinations possible. Lim A Po works on traditional materials such as paper and linen, but mostly on metals such as aluminum and copper. 'Working with these materials gives her freedom and inspiration. 'I like to study the materials and use their characteristics, the more they determine my work.'

Her work can be recognized by her unique handwriting. Her works represent beauty, refinement and a high level of technique. Her bold, colorful style is indispensable.

Lim A Po finds her inspiration from life and reflects these experiences to universal social behavior. The work refers to matters such as honesty, solidarity, trust, happiness and love. But also the negative aspects of life, such as grief, loneliness, violence and fear. She translates these findings into emotional canvas, sometimes very subtle, the other times more dominant.

'In my work I can mix my own ideas with reality and create something new. I refer to Stephan Balkenhol as he says: 'My work is a mix of a mirror and a projection screen. You recognize yourself in it or you can project your own ideas on it.'

The work is evolving towards abstraction. She herself characterizes her work as a limited abstract, there elements of the recognizable reality -to a greater or lesser extent- are shown, but without depicting details.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only